SVB roept op tot vereenvoudiging van AOW-leefvormen

De leefvormdefinities waarmee de hoogte van de AOW wordt bepaald is achterhaald en voldoet niet meer aan de verwachtingen van burgers. Zorg daarom dat het stelsel van leefvormen fundamenteel wordt vereenvoudigd. Dat was de oproep van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tijdens de presentatie van haar derde knelpuntenbrief in Den Haag.

De brief werd overhandigd door Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB, aan Senna Maatoug, lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In haar derde knelpuntenbrief, getiteld ‘Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering’, benoemt de SVB drie knelpunten in wet- en regelgeving waar burgers dagelijks tegenaan lopen. Het gaat hier om knelpunten die de SVB niet in haar eentje kan oplossen en waar een herziening en vereenvoudiging van wetgeving voor nodig is. De brief is dan ook bedoeld voor politici en beleidsmakers.

Tekst: SVB
Foto: Olivier Middendorp Fotografie

Moderniseren leefvormen

De AOW is in 1957 ingevoerd in een tijd waarin de meeste mensen getrouwd waren of alleenstaand. Momenteel kent het ouderdomspensioen nog steeds twee uitkeringshoogten voor ongehuwde AOW-gerechtigden (70% van het wettelijke minimumloon) en voor gehuwde AOW-gerechtigden (50% van het wettelijke minimumloon). Sindsdien is onze samenleving echter veranderd en zijn er veel meer leefvormen bijkomen. Dit heeft geleid tot een opeenstapeling van beleid, waardoor het AOW-stelsel onnodig complex is geworden. Hierdoor sluiten de huidige leefvormdefinities niet goed aan bij de verwachtingen van burgers. Ook zijn de criteria en uitkomsten van beoordelingen niet altijd consistent. Daarnaast is het beoordelen van leefvormen complex en moeilijk vast te stellen vanwege het gebrek aan objectieve criteria.

Vereenvoudiging noodzakelijk

De SVB ziet mogelijkheden om de leefvormen aanzienlijk te vereenvoudigen, zodat ze beter passen bij de huidige tijd en bij de verwachtingen van burgers. Deze mogelijkheden zijn al eerder benoemd in het rapport ‘Verkenning leefvormen in de AOW’. Een van de grootste vereenvoudigingen kan worden gerealiseerd door de AOW te individualiseren, zodat iedereen, ongeacht de leefvorm, hetzelfde AOW bedrag ontvangt. Andere alternatieven zijn gebaseerd op het adresgegeven of sluiten aan bij het objectieve partnerbegrip, zoals ook door de Belastingdienst wordt gebruikt.

Naast een betere dienstverlening aan de burger, versterkt vereenvoudiging ook de uitvoering en maakt het stelsel toekomstbestendiger.

Het gezicht van de overheid

Simon Sibma: ‘Als publieke dienstverlener is de SVB een belangrijk gezicht van de overheid. Bij ons vindt de cruciale ontmoeting tussen burger en overheid plaats. We zien meteen hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitpakt en welke problemen burgers ervaren bij het gebruik van onze regelingen. We proberen waar mogelijk deze knelpunten via onze dienstverlening op te lossen. Maar soms is dit alleen mogelijk door bestaande wet- en regelgeving aan te passen en vooral te vereenvoudigen. En hiervoor hebben we de hulp van de wetgever en beleidsmakers nodig. Met onze knelpuntenbrief willen we op basis van onze ervaring en deskundigheid bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de publieke dienstverlening en de sociale zekerheid.’